ประวัติความเป็นมา

วัดป่าสมใจธรรมาราม

บ้านโสน-สะแกชำ

 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

******

 

1 พฤษภาคม 2539 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด นายเผื่อ นางสมใจ สุปิงคลัดและครอบครัว ได้ถวาย ที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน 11 ไร่ 70 ตารางวา โดย พระครูญาณกิจไพศาล (หลวงพ่อใหญ่) และคณะเป็นผู้รับมอบ จึงได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าสมใจธรรมารามขึ้น

20 สิงหาคม 2540 กรมการศาสนา ได้อนุญาตให้สร้างวัด ในนามนางสมใจ สุปิงคลัด และเริ่มก่อสร้างเสนาสนะ เรื่อยมา จนจึงปัจจุบัน

23 กันยายน 2545 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ ตั้งเป็นวัด ในพระพุทธศาสนาชื่อ วัดป่าสมใจธรรมาราม

1 พฤศจิกายน 2545 แต่งตั้งหลวงตาธวัช สุทธสีโล สังกัดวัดป่าสันติสังฆาราม บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 1

15 พฤษภาคม 2546 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม คณะศรัทธาธรรม วัดป่าสมใจธรรมาราม ได้พร้อมกันสร้างพระพุทธชินราช (จำลอง) มาเป็นองค์ประธาน ในโบสถ์มูลค่า 635,000 บาท (หกแสน สามหมื่น ห้า พันบาทถ้วน) และได้ซื้อที่ดินถวายวัดฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 9 ไร่ 2 งาน  71 ตารางวา

จำนวนเงินที่รับบริจาคซื้อที่ดินถวายวัด 595,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นที่ดินของวัดป่าสมใจธรรมาราม 20 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา

22 พฤศจิกายน 2548 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา -พัทธสีมา และงานฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา วันที่ 5-11 ธันวาคาม 2550 (กำหนดที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง)

ปี 2540 ถมที่ดินของวัด ที่เป็นทุ่งนา 11 ไร่ 71 ตารางวา เป็นเงิน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกรมชลประทาน อนุมัติโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ของหมู่บ้าน โสน โดยนายเผื่อ นางสมใจ สุปิงคลัด ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำเป็นสาธารณประโยชน์ ของหมู่บ้าน งบประมาณ 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ที่ขาดเหลือ ได้รับบริจาคจากศรัทธาธรรมทั่วไป

หมายเหตุ คณะศรัทธาธรรม วัดป่าสมใจธรรมาราม ได้รับบริจาคสร้างภาพพระพุทธประวัติ-พระเวชสันดรชาดก รอบผนัง โบสถ์ เป็นเงิน 362,000 (สามแสนหกหมื่น สามพันบาทถ้วน) และสร้างลูกนิมิต และใบเสมา เป็นเงิน 200,000 บาท

 

รายการสร้างเสนาสนะ

 

กุฏิหมายเลข1 นายเผื่อ นางสมใจ สุปิงคลัด และครอบครัว สร้างถวายเมื่อปี 2540 เป็นเงิน 170,000บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข2 คุณแม่เอียน ทางดี และลูกหลาน สร้างถวายเมื่อปี 2544 เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข3 คุณแม่เอี่ยม สุปิงคลัด และลูกหลาน สร้าง ถวายเมื่อปี 2548 เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข 4 นางสาวชุลีพร (แต๋ว) สุปิงคลัด สร้างถวาย เมื่อปี 2546 ป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข 5 กุฏิสามัคคี สร้างถวายเมื่อปี 2540 เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข6 นายเผื่อ นางสมใจ สุปิงคลัด และครอบครัว สร้างถวายเมื่อปี 2545 เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน ห้าหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข7 คุณพ่อวร คุณเกือย ชัยศรี และครอบครัว สร้างถวายเมื่อปี 2541 เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข8 คุณจำนง คุณอาภา วรรธนะวหะ และครอบครัว สร้างถวายเมื่อปี 2545 เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข9 คุณสมาน คุณกรรณิกา กวักไพฑูรย์ และ ครอบครัว สร้างถวายเมื่อปี 2545 เป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กุฏิหมายเลข10 กุฏิสามัคคี สร้างถวายเมื่อปี 2549 เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

ปี 2539 สร้างศาลาโรงฉัน 1 หลัง โดยคณะศรัทธาธรรม เป็นเงิน 95,470 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ปี 2540 สร้างห้องน้ำร่วมสำหรับญาติโยม 10 ห้อง เป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ปี 2542 สร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร 3 ห้อง เป็นเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปี 2542 สร้างโรงเก็บวัสดุ และคุรุภัณฑ์ ของวัด 1 หลัง เป็นเงิน 187,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

1 กุมภาพันธ์ 2543 เริ่มสร้างโบสถ์ แบบอเนกประสงค์ แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเหลืออีกประมาณ 10 % ก็จะแล้วเสร็จ และได้รับบริจาคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การสร้างโบสถ์เป็นเงิน 3,367,615 บาท (สามล้าน สามแสน หกหมื่น เจ็ดพัน หกร้อย สิบห้าบาท ถ้วน)

 

1 - 9 ธันวาคม ๒๕๕๐ หลังจากการก่อสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีบรรพชา-อุปสมบท เป็นปฐมฤกษ์ด้วย.

 

******************


เข้าไปกราบพระพุทธรูปปางลีลา