ภาพวันเที่ยวดิสนี่ย์เวอร์ลด์ ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒